De zorggroepen Alphen op één Lijn, ROHWN, Rijncoepel en Zorggroep Katwijk hebben besloten toe te werken naar één regio-organisatie voor Zuid-Holland Noord. Met de versterkte samenwerking op belangrijke thema’s dragen de organisaties bij aan toekomstbestendige eerstelijnszorg voor patiënten in de regio.

Het afgelopen jaar heeft de projectgroep ‘Samen Doen’ toegewerkt naar de vorming van één regio-organisatie voor Zuid-Holland Noord. Dit in opdracht van de genoemde zorggroepen, Knooppunt Ketenzorg en verzekeraar Zorg & Zekerheid. Hierbij is specifiek gekeken naar zes beleidsterreinen: arbeidsmarkt, deskundigheidsbevordering, ICT, kwaliteit, zorgvernieuwing en transmurale afspraken.

Na het opstellen van adviesnotities per thema door werkgroepen en inbreng van de monodisciplinaire verenigingen, hebben de zorggroepen zich geschaard achter de in- en oprichting van een regio-organisatie. Verdere samenwerking draagt bij aan kwaliteitsverbetering van de zorg en betere ondersteuning van praktijken en zorgverleners, zo is de visie van de zorggroepen. Ook richting samenwerkingspartners zoals ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties en gemeenten heeft een regionale aanpak meerwaarde.

 

Coöperatie van wijksamenwerkingsverbanden

De regio-organisatie wordt een coöperatie van circa 25 wijksamenwerkingsverbanden, waar op hun beurt huisartsen, apothekers en paramedici bij zijn aangesloten. Vertegenwoordigers van monodisciplinaire verenigingen hebben zitting in de medische raad van de regio-organisatie, waaraan ook een medisch adviseur verbonden is.

De komende maanden treffen werkgroepen en een stuurgroep voorbereidingen en wordt er een plan van aanpak voor de inrichting van de regio-organisatie opgesteld. Gedurende 2022 wordt de regio-organisatie verder op- en uitgebouwd. “Met heel veel energie zijn de gedachten en ideeën over een regio-organisatie bij elkaar gebracht”, aldus Dite Husselman, projectbegeleider van Samen Doen. “Het is zo fijn dat we elkaar daar echt in hebben gevonden. Nu is het een kwestie van doorgaan met dezelfde energie.”

 

Kwartiermaker

Per 23 september is Bart Wils gestart als kwartiermaker voor Samen Doen. Wils richt zich op procesbegeleiding en inrichting van de nieuwe organisatie. “Dan heb je het over zaken als de juridische vormgeving van de organisatie, personeel, financiën en alles wat verder nodig is. We zullen goed kijken naar de belangen van alle betrokkenen, zoals de bureaumedewerkers, zorgmedewerkers en netwerkpartners. Mijn eerste indruk is dat er bevlogen mensen betrokken zijn bij Samen Doen, met de wil om tot het gezamenlijke doel van een nieuwe regio-organisatie te komen.”