Rijncoepel staat voor persoonsgerichte zorg, ofwel zorg op maat, afgestemd op de persoonlijke situatie en behoeften van patiënten. Patiënten voeren hierbij steeds meer zelf de regie en dat vraagt om een actievere rol (met meer eigen verantwoordelijkheid) van de patiënt zelf en een meer coachende rol van de zorgverlener. Rijncoepel is al jaren bezig om zowel de patiënt als de zorgverlener hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen.

Met de subsidie die Rijncoepel heeft ontvangen van de coöperatie Zelfzorg Ondersteund zijn in 2018 en 2019 grote stappen gezet in de richting van meer ondersteunende zelfzorg op de gebieden van:

Efficiënte vorm zoeken van patiëntenparticipatie

Binnen Samenwerkingsverband Voorschoten leeft al jaren de wens om patiënten meer te betrekken. Een projectgroep (twee fysiotherapeuten, apotheker, huisarts, diëtist en praktijkondersteuner) heeft in 2018 en 2019 een aantal vormen van patiëntenparticipatie getest met ondersteuning van een adviseur van Vilans en patiëntvertegenwoordiger van Zorgbelang. Vooraf zijn de kaders bepaald op welke gebieden of onderwerpen het samenwerkingsverband input zou willen van patiënten. Het doel was om uiteindelijk een manier te vinden waarop ook andere samenwerkingsverbanden bij Rijncoepel in de toekomst structureel gebruik kunnen maken van de input van patiënten.

Vormen van patiëntenparticipatie uitproberen
De projectgroep heeft een 3-tal vormen van patiëntenparticipatie uitgeprobeerd. In een aantal stappen is de focus (gezonde leefstijl) bepaald, naar passende vormen van participatie gezocht en zijn deze vormen uitgeprobeerd en geëvalueerd. Er is ervaring opgedaan met het zelf doen van een rondetafelgesprek nadat een externe gespreksleider het een keer had voorgedaan. Daarna zijn er wandelgesprekken georganiseerd en op die manier informatie opgehaald.

Groeien in de rol
Belangrijk leerpunt is dat zowel zorgverleners als patiënten moeten groeien in hun rol: zorgverleners om te weten welke vragen ze moeten stellen en welke vorm hier het beste bij past, patiënten om te wennen en echt kritisch te durven zijn.

Verder inbedden van Motivational Interviewing

Sinds 2012 biedt Rijncoepel de aangesloten zorgverleners een kennismakingscursus (twee dagdelen) en een basistraining (drie dagen) Motivational Interviewing aan. Binnen Samenwerkingsverband Wantveld zag (en ziet) men de meerwaarde van deze gesprekstechniek en dat leidde tot een vervolgvraag: “Hoe houden we Motivational Interviewing er nu in?”.

Motiviational Interviewing er ‘in’ houden
Er is ondertussen een methode ontwikkeld om Motivational Interviewing warm te houden en verder in te bedden in het dagelijks werk van alle medewerkers. Hiervoor zijn twee themalunches ontwikkeld en twee intervisiegroepen opgericht.

Themalunches communicatiestijlen en Positieve Gezondheid
De eerste themalunch ging over de (voorkeurs) communicatiestijlen van de zorgverleners in relatie tot die van patiënten. Een interactieve themalunch die stil stond bij herkenbare en soms lastige situaties met patiënten. Lees meer >>

De tweede themalunch ging over de relatie tussen Motivational Interviewing en Positieve Gezondheid. Hoe de twee elkaar kunnen aanvullen. Daarnaast werd er ook de verbinding met het lokale sociale domein gelegd.

Intervisiegroepen
Ook zijn er twee multidisciplinaire intervisie groepen opgericht om casuïstiek en gemeenschappelijke thema’s met elkaar te bespreken, ter bevordering van de deskundigheid op het gebied van MI. Zo werd de theorie gekoppeld aan de praktische relevantie. Eén intervisie groep bestond uit ongeveer 10 assistentes vanuit de huisartsen-, fysiotherapie-,  apothekers- en eerstelijnspsychologenpraktijken. Het thema voor hen was: “Hoe om te gaan met lastige situaties aan de balie?”. Een tweede intervisiegroep bestond uit 10 zorgverleners van de verschillende disciplines. In deze groep werd ingegaan op het motiveren van gezond gedrag.

De intervisie is zeer enthousiast ontvangen bij de zorgverleners/medewerkers. Beide groepen zijn in 2019 tweemaal bijeengekomen. De groepen werden begeleid door een psycholoog / praktijkondersteuner die de theorie van Motivational Interviewing goed paraat heeft.

Korte opfriscursus
De tweede intervisiesessies werden – op verzoek – gestart met een korte opfriscursus van tien minuten. Deze korte opfriscursus kan ook afzonderlijk van de intervisie gebruikt worden en wordt deel van het implementatieplan Inbedden Motivational interviewing.

Implementatieplan

Op het moment wordt er gewerkt aan de praktische implementatieplannen. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij beleidsmedewerker Kwaliteit Marijn Prins via prins@rijncoepel.nl

infografic PGZ Vilans