Voor je ligt de gloednieuwe nieuwsbrief met interessante informatie over ons fusieproces richting Rijn en Duin. Zoals je kunt lezen behalen we belangrijke mijlpalen en liggen we nog steeds op koers. Wij hopen dat je deze nieuwsbrief met plezier leest!

Afspraken met Zorg en Zekerheid over financiering in 2023

Met Zorg en Zekerheid (verder Z en Z) is de afspraak gemaakt dat de gehele zorginkoop voor het jaar 2023 via de regio-organisatie loopt. Dit is een unicum! Alle plannen en begrotingen van alle wijksamenwerkingsverbanden en de regio-organisatie Rijn en Duin worden in zijn geheel door Rijn en Duin aan Z en Z aangeboden. De toetsing van de plannen en begrotingen wordt nu nog gedaan door de afzonderlijke zorggroepen. In 2023 zal dit door de regio-organisatie Rijn en Duin worden opgepakt. Rijn en Duin is de eerste partij waar dit gebeurt en ook nog eens op ons eigen initiatief!

De kostenposten van de zorgafstemmingsvergoeding aan de zorgverleners, financiering van de activiteiten van voorheen het Knooppunt Ketenzorg (vanaf 1 januari a.s. onderdeel van Rijn en Duin) en de kosten van VIP Calculus en VIP Netwerkzorg, het project Gezonde Zorg Gezonde Regio (GZGR) en de inzet van de versnellingsgelden ICT, lopen met ingang van 2023 via de regio-organisatie Rijn en Duin.

Voor wie denkt dat dit de zelfstandigheid van de wijksamenwerkingsverbanden (wsv-en) zal beperken, dat is niet het geval. Afgesproken is dat het wsv de ‘baas’ blijft over het eigen budget. Maar het gezamenlijk optrekken maakt de rol en regie van Rijn en Duin sterker in de regio, en ook naar Z en Z.

Goed nieuws dus!

Activiteiten van Knooppunt Ketenzorg in de nieuwe organisatie

Knooppunt Ketenzorg (KK) functioneert al jaren als onmisbare schakel in de multidisciplinaire zorg binnen onze regio. Het KK-bestuur, de Programmacommissie en de werkgroep met hun kaderhuisartsen en adviseurs hebben het niveau gemaakt tot wat het nu is. We zijn blij dat de activiteiten van KK na 1 januari 2023 door zullen gaan als een integraal onderdeel van Rijn en Duin. De Programmacommissie gaat dan op in de nieuw op te richten Klankbordcommissie kwaliteit, de werkgroepen van de verschillende ketenzorgprogramma’s werken dan ook verder onder de vlag van Rijn en Duin. De bedoeling is dat dit alles zo soepel verloopt buiten het zicht van de zorgverleners (die moeten natuurlijk niet lastig gevallen worden met zaken buiten hun vakterrein) en dat de kwaliteit van onze ketenzorg steeds hoger wordt.

 Begrotingen en plannen 2023

Er wordt keihard gewerkt aan de begrotingen en plannen voor 2023. Op 12 oktober is er een bijeenkomst van de stuurgroep met alle wsv-en en op 27 oktober is de gehele dag gereserveerd voor besprekingen met Z en Z.

 Sollicitatieprocedure nieuwe bestuurder en medisch adviseur Rijn en Duin

De selectieprocedure voor de nieuwe bestuurder is in volle gang. Wij hopen jullie in oktober te kunnen melden wie de nieuwe bestuurder wordt. De vacature voor medisch adviseur wordt binnenkort uitgezet.

De reden dat gekozen is voor deze volgorde, is dat de bestuurder een goede match moet vormen met de medisch adviseur en dus ook zelf bij de selectie betrokken moet zijn. De procedure van de werving van de medisch adviseur start eind oktober of zoveel eerder als er zicht is op de beoogd bestuurder.

Vijf benoemingen in de rol van kwartiermaker: gefeliciteerd!

Zoals bekend gaat het bij de kwartiermakers niet om functies maar om tijdelijke rollen: het samen met de collega’s opzetten en goed laten lopen van belangrijke centrale afdelingen in de nieuwe setting. Deze rol gaat dus niet alleen om de inhoud en de processen van de desbetreffende afdeling, maar ook om de goede werkcultuur.

Na een zorgvuldige ronde, waarbij iedereen die belangstelling heeft voor deze rol zich kon melden, zijn vijf personen benoemd. Jeroen van Embden voor de afdeling ICT, Jan Leen Buis en Jolanda de Jong voor de afdeling Financiën, Yolanda Verwoert voor de afdeling Managementondersteuning/secretariaat en Marijn Prins voor de afdeling Kwaliteit/Beleid/Zorginhoud. De verwachting is dat deze mensen naast hun ‘normale’ werk gemiddeld vier uur per week extra zullen werken als kwartiermaker. Zij worden begeleid door en rapporteren aan Marianne Oomens (kwartiermaker Rijn en Duin).

Als oplettende lezer zal het je opvallen dat er voor de afdeling Financiën niet één maar twee mensen zijn benoemd. De reden hiervoor is dat de gesprekken met de kandidaten ons duidelijk maakten hoeveel er op dit terrein moet gebeuren. Daarnaast constateerden we dat Jolanda en Jan Leen elkaar goed aanvullen. Om deze reden zullen zij zich als tandem voor elk gemiddeld vier uur voor Financiën inzetten.

Wij feliciteren deze collega’s, wensen ze alle succes en staan altijd klaar om ze te (onder)steunen!

Producten vanuit de regionale Kwaliteitstafel: ontwikkeling wsv-en en regio-organisatie

De leden van de Kwaliteitstafel hebben onder de bezielende leiding van Huug van Duijn mooie voorstellen ontwikkeld. Dit gaat over hoe om te gaan met de continue kwaliteitsverbetering van wsv-en en ook voor de nieuwe regio-organisatie. Het eerste plan voor de wsv-en is klaar, is geaccepteerd door de stuurgroep en heeft ook instemming van Z en Z.

Wat betreft de kwaliteit van de wsv-en zal er binnen Rijn en Duin sprake zijn van drie verschillende ontwikkelingsstadia: basis-, startend en gevorderd niveau. Belangrijk is dat de wsv-en hun financiering blijven ontvangen op basis van dezelfde methodiek. Er is dus geen sprake van een andere bekostiging als gevolg van het kwaliteitsniveau! Wat er wel speelt, is dat innovatieve wsv-en extra gelden kunnen vragen als zij bepaalde pilots/projecten uitvoeren die niet binnen de basisfinanciering bekostigd kunnen worden. Dit is een positieve prikkel om te experimenten, te leren en je als wsv verder te ontwikkelen. De manier waarop de wsv-kwaliteit wordt gemeten, zal een mix zijn van eigen meetinstrumenten en bijvoorbeeld ook de methode die Reos hiervoor heeft ontwikkeld.

Het volgende plan ‘in wording’ van de Kwaliteitstafel is hoe om te gaan met de continue meting en verbetering van de kwaliteit in de nieuwe regio-organisatie zelf. Dit gaat om het maken van een soort röntgenfoto van deze organisatie (niveaus van audit/Plan-Do-Check-Act-cyclus, etc.). Hier wordt hard aan gewerkt. Zodra dit plan klaar is, lees je hierover in een volgende nieuwsbrief.

Heb je vragen of opmerkingen, aarzel dan niet en neem contact op met Hankie van Baasbank (hankie.van.baasbank@aoel.nl of 06-14440027) of Marianne Oomens (marianne@interimunlimited.nl of 06-14179095).

Namens de stuurgroep Rijn en Duin,

Hankie van Baasbank (Alphen op één Lijn)

Lex Maas (Rijncoepel)

Hans Brehler (WSV Support)

Corinca Moolenburgh (Zorggroep Katwijk)

Marrit Wester (Knooppunt Ketenzorg)