Rijn en Duin zoekt gedreven voorzitter en leden voor de cliëntenraad

Over Rijn en Duin

Vier zorggroepen en monodisciplinaire verenigingen in Zuid-Holland Noord hebben in december 2020 een intentieverklaring richting een regio-organisatie in 2022 ondertekend c.q. hun betrokkenheid en ondersteuning uitgesproken.

De projectgroep ‘Samen Doen’ heeft vervolgens toegewerkt naar de vorming van één regio-organisatie voor Zuid-Holland Noord. Dit in opdracht van de vier zorggroepen, Knooppunt Ketenzorg en Zorg & Zekerheid. Hierbij is specifiek gekeken naar zes beleidsterreinen: arbeidsmarkt, deskundigheidsbevordering, ICT, kwaliteit, zorgvernieuwing en transmurale afspraken. Na het opstellen van adviesnotities per thema door werkgroepen en inbreng van de monodisciplinaire verenigingen, hebben de zorggroepen zich in juli 2021 geschaard achter de in- en oprichting van een regio-organisatie. Verdere samenwerking draagt bij aan kwaliteitsverbetering van de zorg en betere ondersteuning van praktijken en zorgverleners, zo is de visie van de zorggroepen. Ook richting samenwerkingspartners zoals ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties en gemeenten heeft een regionale aanpak meerwaarde.

De partners in Samen Doen hebben een stuurgroep ingesteld om een fusie verder voor te bereiden. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de besturen van de vier zorggroepen en van Knooppunt Ketenzorg als toehoorder. Ook is er een kwartiermaker aangesteld. De stuurgroep heeft besloten om, als voorloper van de definitieve nieuwe regio-organisatie, eerst een samenwerkingsorganisatie van de vier zorggroepen op te richten om voorbereidingen te kunnen verrichten: coöperatie Rijn en Duin 0.0. Op deelterreinen vervullen medewerkers van de zorggroepen hierin een voortrekkersrol.

Op 1 januari 2023 gaan WSV Support, Alphen op één lijn en Rijncoepel vervolgens op in de coöperatie Rijn en Duin, met de circa 25 wijksamenwerkingsverbanden als aangesloten leden. Zorggroep Katwijk sluit aan als wijksamenwerkingsverband. Monodisciplinaire verenigingen weten zich straks in een gezamenlijke raad vertegenwoordigd. Hiermee hebben individuele zorgverleners niet alleen via hun wijksamenwerkingsverband invloed op Rijn en Duin, maar indirect ook via de monodisciplinaire vereniging waarbij ze zijn aangesloten Patiëntveiligheid en een goede kwaliteit van zorg staan daarbij hoog in het vaandel. Door goed te luisteren naar onze patiënten en kritisch naar onze processen te kijken verbeteren wij continu onze zorg. We streven ernaar het patiënten perspectief beter in onze bedrijfsvoering in te bedden. Daarom hebben wij ervoor gekozen om dit jaar nog een cliëntenraad (conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz ) op te richten.

Onze visie op medezeggenschap

De cliëntenraad vormt een goede afspiegeling van de bewoners van de regio. De cliëntenraad denkt mee bij het opstellen van het beleid en brengt vanuit het perspectief van de inwoners advies uit aan het bestuur van Rijncoepel. Om dit tot een succes te maken wordt de cliëntenraad al in een vroeg stadium betrokken bij de beleidsvorming. De cliëntenraad zal zo’n 3 tot 4 keer per jaar vergaderen en kan tussentijds worden gevraagd om mee te denken over actuele onderwerpen of projecten.

Wie zoeken wij?

Herkent u zich in dit profiel? Dan maken wij graag met u kennis. Wie zoeken wij?

 • U bent bekend met de gezondheidzorg in het algemeen en met huisartsen- farmaceutische, paramedische en psychische zorg in het bijzonder.
 • U bent gemotiveerd om actief mee te denken over verbeteringen en ontwikkelingen binnen de eerstelijnsgezondheidszorg.
 • U bent inwoner van het gebied waarvoor wij zorg verlenen (o.a. Duin- en Bollenstreek, Alpen a/d Rijn e.o., Voorschoten en Leiden).
 • U bent beschikbaar voor de gevraagde tijdsbesteding en flexibel t.a.v. eventuele extra overlegmomenten.
 • U bent niet werkzaam bij onze organisatie of bij één van onze ketenpartners.

Uw persoonlijkheidskenmerken

 • U bent communicatief vaardig.
 • U bent gericht op samenwerking en denkt in oplossingen.
 • U bent heeft een kritische en ook opbouwende blik.
 • U signaleert problemen, herkent belangrijke informatie en kunt verbanden leggen tussen gegevens.
 • U heeft een brede blik en kan de eigen situatie overstijgen.

De voorzitter:

 • bewaakt de bepalingen van het reglement;
 • ziet toe op een goede taakverdeling en coördinatie binnen de cliëntenraad aan de hand van het werkplan;
 • zit de vergaderingen voor;
 • vertegenwoordigt de cliëntenraad;
 • ondertekent mede officiële stukken.

Tijdsbesteding

Wij verwachten dat elk van de leden gemiddeld 5 uur per kwartaal zal besteden aan het voorbereiden/ bijzitten van vergaderingen. De voorzitter zal iets meer tijd nodig hebben, gemiddeld zo’n 6 uur per kwartaal. Daarnaast kan de cliëntenraad worden gevraagd om mee te denken en advies te geven over bepaalde (actuele) thema’s.

Vergoeding
De vergoeding voor de leden bedraagt € 900,- per jaar (€75,- per maand). De voorzitter van de cliëntenraad ontvangt € 1.500,- per jaar (€ 125,- per maand). Eventuele scholing wordt vergoed. Er is geen vergoeding voor de reiskosten.

Heeft u belangstelling voor deze functie?
Wilt u solliciteren naar deze functie? Stuur dan vóór 16 oktober a.s. uw motivatiebrief met CV naar Yolanda Verwoert (verwoert@rijncoepel.nl).

Klik hier voor de vacature tekst in pdf.

De sollicitatietermijn sluit op 16 oktober.