Rijncoepel staat voor persoonsgerichte zorg, ofwel zorg op maat, afgestemd op de persoonlijke situatie en behoeften van patiënten. Patiënten voeren hierbij steeds meer zelf de regie en dat vraagt om een actievere rol (met meer eigen verantwoordelijkheid) van de patiënt zelf en een meer coachende rol van de zorgverlener. Rijncoepel is al jaren bezig om zowel de patiënt als de zorgverlener hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen. Ook in 2017 hebben in dit kader weer volop activiteiten plaatsgevonden. Van theorie naar praktijk: dat geldt voor het concept ‘Persoonsgerichte Zorg’ bij Rijncoepel.

Motiverende gesprekstechnieken

Patiënten herstellen sneller als ze niet alleen behandeld worden, maar ook zelf hun gedrag veranderen en adviezen krijgen die aansluiten bij hun persoonlijke situatie en behoeftes. Motivational Interviewing is een methodiek die de zorgverlener beter inzicht geeft in de motivatie en drijfveren van de patiënt. Vervolgens kunnen zij samen een Individueel Zorgplan opstellen met concrete, door de patiënt zelf benoemde, doelen. Sinds 2012 biedt Rijncoepel de aangelsoten zorgverleners ieder jaar een kennismakingscursus (twee dagdelen) en een basistraining (drie dagen) Motivational Interviewing aan.

PROJECT PERSOONSGERICHTE ZORG

In 2016 en 2017 heeft Rijncoepel een Scan & Plan traject doorlopen van de coöperatie Zelfzorg Ondersteund. Zelfzorg Ondersteund bestaat uit vertegenwoordigers van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Landelijk is er een subsidie beschikbaar gesteld om binnen drie jaar op grote schaal ondersteunde zelfzorg te implementeren. Onder begeleiding van een consulent heeft Rijncoepel – in samenspraak met een vertegenwoordiger van de zorgverzekeraar en patiënten – bekeken hoe ondersteunde zelfzorg verder kan worden geïmplementeerd. Het plan van aanpak is eind 2017 officieel door Zelfzorg Ondersteund goedgekeurd, wat betekent dat Rijncoepel in 2018 daadwerkelijk aan de slag kan met de volgende vier deelprojecten:

Verder inbedden van Motivational Interviewing

Binnen Samenwerkingsverband Wantveld is er een plan gemaakt om Motivational Interviewing in te bedden in het dagelijks werk van alle medewerkers. Het gaat hierbij om twee dingen: de coachende rol van de zorgverleners en een efficiënte en prettige samenwerking tussen zorgverleners. In februari is een themalunch gewijd aan het in kaart brengen van de huidige situatie, de behoeften (wat is er nog nodig) en het creëren van draagvlak voor het onderwerp. Eind 2017 was het onderwerp van een themalunch: omgaan met weerstand en blokkades bij patiënten. De projectgroep (GZ-psycholoog, apotheker, huisarts, fysiotherapeut) gaat in 2018 onder andere aan de slag met de volgende onderwerpen: een of meer MI-ambassadeurs aanstellen, bij patiënten nagaan wat ze nodig hebben om een actieve(re) rol te spelen, organiseren van inter-/supervisie en bekijken hoe het personeelsbeleid eventueel kan worden aangepast aan de nieuwe situatie.

Efficiënte vorm zoeken van patiëntenparticipatie

Binnen Samenwerkingsverband Voorschoten leeft al jaren de wens om patiënten meer te betrekken. Een projectgroep (twee fysiotherapeuten, apotheker, huisarts, diëtist en praktijkondersteuner) test in 2018 een aantal vormen van patiëntenparticipatie met ondersteuning van een adviseur van Vilans en patiëntvertegenwoordiger van Zorgbelang. Vooraf worden de kaders bepaald op welke gebieden of onderwerpen het samenwerkingsverband input zou willen van patiënten. Het doel is om uiteindelijk een manier te vinden waarop alle andere samenwerkingsverbanden bij Rijncoepel in de toekomst structureel gebruik kunnen maken van de input van patiënten.

Een multidisciplinair patiëntenportaal

Oorspronkelijk is dit deelproject geschreven voor Samenwerkingsverband Herenstaete, die het huisartsen-patiëntenportaal graag wilde uitbreiden met fysiotherapie en (eventueel) de apotheek. Met behulp van een samenwerkingsplatform (PAZIO) is in 2017 bekeken of patiënten één digitale voordeur zouden kunnen krijgen voor het online plannen van een afspraak, inzien van lab-uitslagen, opvragen van herhaalrecepten bij de apotheek en aanmelden bij de fysiotherapeut. Daarnaast is het portaal geschikt voor het aanbevelen van nuttige app’s en het aanbieden van bepaalde e-health toepassingen. Omdat Samenwerkingsverband Herenstaete per 1 januari 2018 niet langer bij Rijncoepel is aangesloten, wordt bekeken welk samenwerkingsverband dit deelproject in 2018 wil oppakken.

Het inrichten en implementeren van e-Vita of ander interactief zorgplatform voor patiënten

In 2016-2017 bestond er al een ‘e-Vita kopgroep’: een enthousiaste, maar kleine groep praktijkondersteuners die aan de slag ging met e-Vita, een interactief zorgplatform voor mensen met chronische aandoeningen zoals diabetes, COPD en hartfalen. Deze patiënten kunnen op e-Vita hun eigen medische gegevens inzien, lezen wat uitslagen betekenen en wat ze zelf kunnen doen om ze (en hun gezondheid) te verbeteren via informatie op maat en educatie. Dit platform zou ook het aantal contactmomenten tussen patiënt en praktijkondersteuners kunnen verminderen. In 2017 is gebleken dat het tijd en inspanning kost om de kinderziektes eruit te halen. Hierdoor is het enthousiasme van de praktijkondersteuners afgenomen. In 2018 bekijken de samenwerkingsverbanden hoe dit concept toch van de grond kan komen.