Persoonsgerichte Zorg in de praktijk

Van theorie naar praktijk: dat geldt voor het concept ‘Persoonsgerichte Zorg’ bij Rijncoepel. Bij persoonsgerichte zorg leren patiënten beter omgaan met hun aandoening. De zorgverlener treedt daarbij op als coach. In 2015 zijn alle samenwerkingsverbanden binnen Rijncoepel gestart met een vorm van ‘Persoonsgerichte Zorg’. Zo brengen we zelfmanagement in de praktijk.

Rijncoepel maakt zich sterk voor zorg die per patiënt kijkt waaraan deze behoefte heeft, wat hij zelf kan en welke doelen haalbaar zijn. Zulke ‘zorg-op-maat’ zou natuurlijk vanzelfsprekend moeten zijn, maar is dat in de praktijk niet. Het vraagt dat de patiënt en de zorgverlener op een andere manier omgaan met zorg en met elkaar. De patiënt neemt meer eigen verantwoordelijkheid en de zorgverlener helpt hem waar dat nodig is. Rijncoepel en de aangesloten samenwerkingsverbanden hebben een project opgezet om persoonsgerichte zorg in de praktijk te brengen. Dat verhoogt de kwaliteit van de zorg.

Partnership in zorg

Uitgangspunt is een partnership tussen patiënt en zorgverlener. Dat partnership is gebaseerd op gelijkwaardigheid. De patiënt en de zorgverlener beslissen samen over de aangeboden zorg en de patiënt krijgt zelf de regie. Om dit mogelijk te maken, moeten we goed naar de randvoorwaarden kijken. Er moet aandacht zijn voor scholing, financiën en ICT (e-health). Omdat de ene locatie de andere niet is, moet er ook ruimte zijn voor eigen accenten.

Aan de slag met deelprojecten

Ieder samenwerkingsverband heeft een eigen deelproject gekozen.

  • Noordwijk-Binnen maakt in het zorgprogramma COPD de meerwaarde van multidisciplinair samenwerken zichtbaar.
  • SWV Stevenshof richt zich op kwetsbare ouderen en op de samenwerking in de wijk.
  • Voorschoten legt de focus op patiëntenparticipatie en op het zichtbaar maken van het samenwerkingsverband.
  • Wantveld voert het ‘Handboek Multidisciplinair Samenwerken’ in en gaat aan de slag met de consultvoorbereiding.
  • Zorgsaam Leiden maakte in 2015 nog geen deel uit van Rijncoepel, waardoor er geen deelproject is gestart in dit samenwerkingsverband.